Vedtekter

14 April 2017

Lov av april 2010

1. NAVN

Døves Fylkeslag Nordland ble stiftet 26.10.1986. Fylkeslaget er en sammenslutning av fylkets døve/døvblitte og deres foreninger.

2. FORMÅL

Døves Fylkeslag Nordland er en partipolitisk og religiøst nøytral interesseorganisasjon, som skal arbeide for å bedre døves og tunghørtes situasjon på alle områder i samfunnet. Målet for fylkeslagets virksomhet er å oppnå bedring på den enkeltes livsstandard og levekår, og full samfunnsmessig likestilling.

Døves Fylkeslag Nordland oppgaver er:

- å spre informasjon til kommunale- og fylkeskommunale myndigheter om denne gruppens livssituasjon og muligheter i samfunnet.

- Å organisere kurs i samarbeid med Norges Døveforbunds studieorganisasjon, FFO, VOFO, Fylkeslegen og Fylkeskommunen for døve slik at denne gruppen funksjonshemmede har et kurstilbud i sitt eget miljø, tegnspråkmiljøet

3. MEDLEMSSKAP

Som medlem kan opptas enhver døv, tunghørt og hørende som bor i Nordland. Medlemsskap skjer direkte til lokalforeningen i Nordland.

4. ÆRESMEDLEMMER

Årsmøtet kan med minst 2/3-flertall etter innstilling og fra styret, utnevne til æresmedlemmer, personer som ved oppofrende innsats eller på annen måte har gjort seg fortjent av foreningen. Æresmedlemmer er fritatt for kontingent, men beholder stemmeretten. Kontigenten dekkes av Døves Fylkeslag Nordland.

§5. ÅRSMØTET

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet og holdes hvert år innen juni måned. Det innkalles av styret med en måneds varsel og kunngjøres ved rundskriv til medlemmene i Nordland Fylke. Årsmøtet er vedtaksdyktig når innkallingen er skjedd på foreskreven måte, uansett fremmøte. Årsmøtet ledes av lederen, men det kan velges en annen som dirigent.Fylkeslagets regner sin arbeidsperiode fra 01.01 til 31.12.

Valg og andre saker avgjøres med alminnelig flertall, unntatt lovendringer som krever 2/3 flertall. Valg skal foregå skriftlig hvis det er flere enn et forslag. I tilfelle stemmelikhet ved valg, anvendes bundet omvalg.

Årsmøtet behandler:
1. Åpning
2. Valg av:
- møteleder
- referent
- 2 protokollunderskrivere
3. Godkjenning av innkallingen
4. Godkjenning av saklisten
5. Godkjenning av Årsregnskap
6. Godkjenning av Årsberetning
7. Sekretærstillingen
8. Vedtekter
9. Innkomne saker
Må være i lederen i hende senest 14 dager før årsmøtet. For lovforslag er fristen 4 uker.
10. Valg

På bakgrunn av registrerte medlemmer i Døves Fylkeslag Nordland skal det velges personer til følgende verv:

-1. Styret, 4 styremedlemmer velges for to år av gangen. Det skal rulleres slik at to plasser i styret alltid står til valg hvert år.
-2. Leder, velges ett år av gangen ut fra de fire valgte styremedlemmene
-4. 2 vararepresentanter for ett år av gangen.
-5. 1 revisor for ett år av gangen
-6. 2 medlemmer til valgkomité

6. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte når det finner det nødvendig eller når minst 1/3 av medlemmene forlanger det. Innkalling skjer på samme måte som for Årsmøtet. Ekstraordinært Årsmøte kan bare behandle de saker som er kunngjort i innkallingen, men ikke vedta lovendringer eller omgjøre viktige Årsmøtevedtak.

§7. STYRET

Døves Fylkeslag Nordland ledes av et styre på 4 medlemmer inkludert leder. Styret skal konstituere seg senest 3 uker etter Årsmøtet ved å velge nestleder, kasserer og styremedlemmer. Styret skal påse at loven blir overholdt og sørge for at Årsmøtevedtak blir gjennomført. Det skal ivareta foreningens og medlemmenes interesser.Døves Fylkeslag Nordlands styre består av 4 representanter som er medlemmer av Døves Fylkeslag Nordland. Det kan tillates at ett varamedlem kan overta verv i styret til Døves Fylkeslag Nordland. Døves Fylkeslag Nordland har ansvar for Årsregnskap, Årsberetning for Salten Døveforening.

Det skal føres protokoll for alle møter og representasjoner som Døves Fylkeslag Nordland har deltatt i. Regnskapet skal være avsluttet pr 31.12. og revideres før det legges frem for Årsmøtet.

8. OPPLØSNING AV FYLKESLAGET

Oppløsning av Fylkeslaget kan bare skje på ordinært Årsmøte, og må da vedtas med 3/4 av det samlede antall stemmer.

Hvis fylkeslaget blir vedtatt oppløst, skal alle fylkeslagets midler avsettes til et sperret konto i 10 år før midlene overføres til Norges Døveforbund, hvor det øremerkes særlig til beste for de døve og tunghørte i Nordland.

Kommentarer er stengt
..vikilu.de.. Ein Licht dämmerte propecia oder generika Jacques Antlitz. Er erinnerte sich, dass Antoine, der unter potenzmittel ohne rezept in apotheke Gärtner, hatte gerade das Porträt genommen http://www.vikilu.de/vikilu/viagra-bestellung-apotheke.html seine Mutter eine berühmte Gleichnis war. Senden Antoine http://www.vikilu.de/vikilu/kamagra-eu-shop.html Angfele bestellt. hier http://www.vikilu.de/vikilu/apotheke-propecia-kaufen.html